Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brood Banket Bakker Bas. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Brood Banket Bakker Bas te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Brood Banket Bakker Bas zijn vrijblijvend. Brood Banket Bakker Bas accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brood Banket Bakker Bas behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn in euro’s steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3. Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Brood Banket Bakker Bas behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4. Bezorgkosten
De bezorgkosten zijn vanaf € 3,00 per bezorging. De bestelling wordt tussen 9.00 en 11.30 uur bezorgd.

5. Leveringen
Brood Banket Bakker Bas zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brood Banket Bakker Bas ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen afwijken van de voorbeelden in de fotoboeken en de webshop, hiervoor kan Brood Banket Bakker Bas niet verantwoordelijk worden gesteld.

6. Betaling
De klant voldoet bij Brood Banket Bakker Bas aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels betaling via iDeal. In het geval dat Brood Banket Bakker Bas een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van tien(10) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Brood Banket Bakker Bas.

7. Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Brood Banket Bakker Bas over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 6, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

8. Klantgegevens
Indien de klant aan Brood Banket Bakker Bas opgave doet van een adres is Brood Banket Bakker Bas gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:
Brood Banket Bakker Bas
Piazza Center 8
4204 BN GORINCHEM
of per email: info@bakkerbas.nl

9. Aansprakelijkheid
Brood Banket Bakker Bas is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brood Banket Bakker Bas is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brood Banket Bakker Bas komen. Brood Banket Bakker Bas draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brood Banket Bakker Bas eveneens geen verantwoordelijkheid. Brood Banket Bakker Bas is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brood Banket Bakker Bas, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brood Banket Bakker Bas. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brood Banket Bakker Bas uitgesloten.

10. Diversen
De klant van Brood Banket Bakker Bas dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Brood Banket Bakker Bas geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Brood Banket Bakker Bas garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Brood Banket Bakker Bas het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Brood Banket Bakker Bas gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Brood Banket Bakker Bas kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Spaaractie
In de winkel van Brood Banket Bakker Bas kunt u ook sparen voor gratis producten. Hiervoor geeft u eenmalig uw NAW gegevens aan de winkelmedewerker(ster). Ieder afrekenmoment kan dan gekoppeld worden aan uw naam, waarna de spaarpunten worden toegekend. Bij besteding van € 5,00 ontvangt u een spaarpunt, tegen inlevering van spaarpunten (en soms een kleine bijbetaling) ontvangt u een gratis product. Deze producten wisselen regelmatig, een actueel overzicht vind u in onze winkels.
Deze spaarkaarten kunnen niet ingeleverd worden in weken waarin een feestdag valt.

12. Rechten
Alle contacten en transacties met Brood Banket Bakker Bas geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Brood Banket Bakker Bas. Niets uit uitgaven of publicaties van Brood Banket Bakker Bas mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brood Banket Bakker Bas.

13. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brood Banket Bakker Bas en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14. Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Brood Banket Bakker Bas te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 1 uur na aflevering bij Brood Banket Bakker Bas te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bakker Bas

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor maandag kunnen vandaag uiterlijk tot middernacht geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal